Shop - Saraswati Yantra Locket in silver

Saraswati Yantra Locket in silver

350

Saraswati Stotra

Shuklam Brahmavichara Sara, Parmamadyam Jagadvyapineem
Veena Pustaka Dharineema Bhayadam Jadyandhakarapahamŗ•§

Category: